close

טופס 101 לגמלאים מקוון

הינך בעמוד אשר מציג את טופס 101 לגמלאים מקוון, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

טופס 101 הוא טופס המוכר לצורך הצהרת עובדים לתחשיבי והקלות מס. חובת מילוי טופס 101 לגמלאים, ציבור המצוי מחוק לשוק העבודה מפאת גילו וזכויותיו, היא חובה אשר באה להסדיר את חבויות וזכאויות להקלה במס, עבור גמלאים אשר מקבלים קצבת פנסיה חודשית.

כל המידע והכלים הנדרשים לצורך מילוי טופס 101 לגמלאים

  • חוקי המס בישראל מחייבים הצהרה וחבות מס בגין כל הכנסה מעבודה או מקצבה הניתנת על ידי קרנות הפנסיה וחברות הביטוח לגמלאי עבודה.
  • טופס 101 לגמלאים יש להגיש עם הפרישה מעבודה ותחילת קבלת הקצבה, ולאחר מכן מדי תחילת שנת מס, בחודש ינואר.
  • האחריות על מילוי והגשת טופס 101 לגמלאים חלה על הגמלאי/מקבל הקצבה.
  • הטופס כפי שיוגש לרשויות המס יהווה את הבסיס לקביעת חבות המס החלה על הגמלאי בגין הקצבה ובגין הכנסות נוספות במידה וקיימות, או פטור מחבות מס בהתאם לתנאי הזכאות.
  • סעיף א’ בטופס 101 לגמלאים מתייחס לפרטי המעסיק. מאחר וגמלאים אינם כפופים עוד למעסיק, וקצבתם מתקבלת מחברת הביטוח וקרנות הפנסיה, הפרטים בחלק זה יהיו פרטי החברה המשלמת את הקצבה, וימולאו על ידה.
  • יתרת סעיפי הטופס נוגעים לפרטי הגמלאי, פרטי בן/בת הזוג, פרטי ההכנסה והכנסות נוספות, ופירוט תנאים וסעיפים המעניקים הקלות במס לבחירת הגמלאי ובהתאם לעמידה בסעיפי הזכאות השונים. יש למלא את כלל הפרטים והסעיפים בטופס.
  • במקרה של הכנסות נוספות שאינן מעבודה, על הגמלאי לציין את פירוט ההכנסות הללו בטופס לרבות אסמכתאות רלוונטיות.
  • במקרה של הכנסות נוספות מעבודה ו/או מקצבת פנסיה נוספת, יש למלא טופס 101 לגמלאים מקוון עבור כל גורם הכנסה, ולסמן בטפסים הללו את המידע תחת סעיף “בקשה לתיאום מס”.
  • אי מילוי והגשת הטופס יביא לחבות מס מקסימלית בגין ההכנסה מקצבה, ואי מיצוי של הטבות מס רלוונטיות העומדות לזכות גמלאים.
  • את הטופס ניתן לקבל מדי תחילת שנת מס מחברת הביטוח, להוריד מאתר רשות המיסים, או למלא טופס 101 לגמלאים מקוון באתר.

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי