close

הנחיות למילוי טופס 101

הינך בעמוד אשר מציג את הנחיות למילוי טופס 101, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

טופס 101 הוא טופס רשמי של רשות המיסים, אשר כל עובד שכיר במשק נדרש למלא ולהגיש לרשות המיסים, באמצעות המעסיק הישיר.

טופס 101 משמש לצורך תחשיבי מס: הכרה בהקלות מס וביצוע תיאומי מס עבור עובדים אשר מועסקים ביותר ממקום עבודה אחד.

מלבד עובדים שכירים, למילוי טופס 101 נדרשים גם מקבלי קצבאות פנסיוניות.

מידע חשוב והנחיות למילוי טופס 101:

  • טופס 101 נדרש למילוי ולהגשה מדי שנת מס.
  • יש למלא ולהגיש את הטופס לראשונה עם הקליטה במקום העבודה, בטרם קבלת השכר החודשי לראשונה, ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד הקליטה. טופס 101 זה ייחשב לאותה שנת מס בלבד.
  • יש להגיש טופס 101 חדש ומעודכן מדי שנת מס, בחודש ינואר, בין אם קיימים שינויים בפרטי העובד וביו אם לאו.
  • במידה והתרחשו שינויים אישיים רלוונטיים לתחשיב המס במהלך שנת המס, יש להגיש טופס 101 מעודכן בסמוך למועד השינוי.
  • יש למלא את כל הסעיפים המצויים בטופס 101 בהתאם לנתוני העובד ולמצב האישי.
  • הטופס נחלק למספר קטגוריות: בראש הטופס מצויה קטגוריית: פרטי המעביד. סעיף זה ימולא וייחתם על ידי המעסיק. הקטגוריות הבאות עוסקות בפרטי העובד” פרטים אישיים, פרטי בן/בת הזוג, פירוט מצב משפחתי וילדים, פרטי ההכנסה: סוג ההכנסה מן המעביד, הכנסות אחרות, פירוט סעיפים אשר מעניקים הקלה ממס לבחירת העובד ובהתאם לזכאותו, בקשה לתיאום מס במקרה הצורך, הצהרה וחתימה.
  • יש לצרף לטופס צילום תעודת זהות הכולל ספח, וכן כל מסמך מזכה אחר על פי ההצהרה.

האחריות על הגשת טופס 101 עבור העובד היא של המעביד, אולם חשיבות הטופס לעובד ולהגנה על זכויותיו היא גבוהה, ונכון לכל עובד במשק לוודא ולהקפיד כי טופס זה הוגש לו במועד על ידי המעסיק, למלא אותו במפורט ובמדויק ולוודא את מסירתו למעביד וקליטתו ברשויות המס.

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי